Borettslaget er et eget selskap som eies av andelseierne. Borettslagets eiendom består av bygninger med boliger og fellesanlegg, samt uteområder. Både blokker, rekkehus, småhus og kombinasjoner av disse kan organiseres som borettslag.

Når du kjøper en bolig (andel) i et borettslag blir du andelseier i borettslaget. Det vil si at du eier borettslaget sammen med de andre andelseierne.

Som andelseier har du en rett til å bruke den boligen du har kjøpt, og rett til å bruke fellesarealene både ute og inne. Du kan også fritt selge boligen til markedspris.

Dine månedlige innbetalinger til borettslaget kalles felleskostnader. Disse skal dekke borettslagets totale utgifter. Felleskostnadene dekker renter og evt. avdrag på borettslagets fellesgjeld, forsikring, forretningsførsel og administrasjon, revisjon, kommunale avgifter og utvendig vedlikehold.

Boligens totalpris er kjøpesummen du betaler til selger og din andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv ordne finansiering av kjøpesummen ved å bruke egenkapital og/eller ved å ta opp lån. Din del av fellesgjelden overtar du automatisk når du blir eier av boligen.

Det er andelseierne som bestemmer i borettslaget. Alle borettslag skal ha et styre, som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen har den øverste myndighet i borettslaget og her har andelseierne møterett, talerett og stemmerett. Hvert år skal det gjennomføres en generalforsamling. Styret har ansvaret for den daglige driften av laget og skal ivareta andelseiernes interesse.

De viktigste reglene for et borettslag, i tillegg til borettsloven, er vedtektene. Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om hvem som har plikt til å vedlikeholde boligene og bygningen og om forkjøpsrett. De fleste borettslag har også ordensregler for beboernes bruk av boligene og fellesarealene. Ordensregler er mer praktiske enn vedtektene, og skal sikre alle som bor i laget har et godt bomiljø og trivsel. Det er blant annet vanlig å regulere husdyrhold, samt når det skal være ro i borettslaget.

Som andelseier har du ansvar for alt innvendig vedlikehold, også utskiftning av innretninger i boligen. Ytre vedlikehold er normalt borettslagets ansvar. Det vil si at borettslaget har ansvar for at tak, fasader, fellesanlegg og uteområder holdes i god stand.

Hovedregelen er at bygningene er forsikring gjennom borettslaget. Andelseier må forsikre eget innbo.

Andelseierne i borettslaget har forkjøpsrett når boliger i borettslaget selges. Det vil si at du går foran andre som ønsker å kjøpe boligen. Dersom ingen i borettslaget bruker forkjøpsretten, er det de andre medlemmene i boligbyggelaget som har forkjøpsrett. Dersom flere er interessert i samme bolig går den foran som har best ansiennitet, det vil si lengst botid i borettslaget eller lengst medlemskap i boligbyggelaget.

Det er vanlig at borettslaget arrangerer dugnader. På dugnader går andelseierne sammen for å stelle og rydde uteområder og fellesområder. En dugnad eller to i året kan spare borettslaget for store utgifter til leid hjelp, samtidig som det er en god måte å bli kjent med naboene på.

Som andelseier kan du la andre bruke boligen din for en periode på inntil tre år. Forutsetningen er at du selv eller en i nær familie har bodd i boligen minst ett av de to siste årene. I tillegg har du en ubegrenset rett til å overlate bruken av boligen til nær familie. Mor eller far kan kjøpe en bolig som en sønn eller datter skal bo i, eller omvendt. Dersom du ønsker å leie ut for en periode på mer enn tre år, må du i tillegg ha en god grunn for fraværet fra boligen, f.eks. arbeid eller studier. Det som er viktig å huske er at du alltid må søke borettslaget styre om tillatelse før du lar andre bruke boligen din.