Borettslagsloven § 5-11,4 lyder: "Styret kan fastsetje vanlege ordensregler for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar taler for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen."

Hva er å anse som "gode grunner"?:

  • Førerhund
  • Tjenestehund
  • Sosiale og velferdsmessige hensyn kan være gode grunner

Hva er å anse som "ulempe"?:

  • Ubehagelig lukt
  • Støy
  • Ekskrementer
  • Allergireaksjoner hos naboer
  • Frykt

Marsvin, hamster, ilder, skilpadder, undulater, osv., vil i de fleste tilfeller ikke rammes av et generelt forbud mot dyrehold.

Det at en beboer ønsker å holde dyr er ikke i seg selv "gode grunner", slik som noen hevder. Hensynet til medbeboere veier tyngre enn hensyn til et rent ønske om å ha dyr.

De generelle husordensreglene for borettslag tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag sier:

"Det er ikke tillatt å holde hund eller katt uten skriftlig tillatelse fra styret i borettslaget. Styret kan samtykke i at brukeren av boligen kan ha husdyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

Søknadsskjema for dyrehold(pdf)